1. Topografická zmínka o několika tvrzích v jižních Čechách,
Božejovice, Malovice, Poděhusy, Otavan I/1863, č. 36
2. Záviše z Falkenšteina, Otavan I/1863, č. 13
3. Oběšený zloděj, Otavan I/1863, 5. prosinec 1863
4. Starověký Babylon a jeho obyvatelé, Otavan II/1864, č. 3 - 8
5. In Angelegenheiten des untern Hirschgrabens, Politik III/1864, č.
297
6. Zámek Střela na panství Kraselovských, Prácheň 1864
7. Nápisy (básničky) v,kvaternu trhovém desk zemských z 1. 1576 -
1578, Lumír 1865, č. 14
8. Hrádek u Čáslavě, P.A. VI/1865, str. 215
9. Hrádek nad Zámostím, Lumír 1865, č. 47
10. Škody na Karlštejně. Výňatek z desk zemských 68, L. 15, P.A.
VI/1865, str.232
11. Lacenbok (hrad) u Ledče, Lumír 1865, č. 8
12. Seznam listin archivu Ledeckého, in: Seznam předmětů na
výstavě hospodářské a archeologické v Čáslavi, 1865
13. Hrad Litýš, Lumír 1865, č. 22
14. Malovice, Otavan III/1865, č. 89
15. O nejstarších svobodách města Písku, Otavan III/1865, č. 58
16. Hrad Sokolov u Chotěboře, Lumír 1865, č. 43
17. Vzor staročeského darebáka (Bernarda Koce z Dobrše), Lumír
1865, č. 12
18. Rozvržení sbírek a berní r. 1615, dle uzavření sněmu generálního
nejvyššími berníky učiněné. Otištěno z rukopisu úřadu desk
zemských, Pojednání král. Čs. spol. nauk, Praha 1866
19. Král. město Vodňany, Lumír 1866
20. Svobodníci, dědinníci a nápravníci r. 1550, P.A. VII/1868, str. 191
- 194
21. Příspěvky heraldické z desk zemských (zejména vladykové z
Duban), P.A. VII/1868, str. 225 - 226
22. Zbraně a nádobí měšťana 16. století (totiž r. 1569), P.A. VII/1868,
str. 223
23. Místopis král. města Čáslavě v l. 1490-1522, P.A. VII/1868, str.
15 - 24
24. Zaniklé osady v okolí Čáslavském (Žiteníce, Znaneč, Rajžoky,
Ohrádky, Smrčany, Stoupec, Weidhf), P.A. VII/1868, str. 561 -
564
25. Hradisko Hrutovské u Litomyšle, P.A. VII/1868, str. 59
26. Dům Rožmberský. Popis vzatý z DZ, P.A. VII/1868, str. 233
27. 0 domnělém náhrobku Zbyslavově, vlastně Jistislavově (má býti
Mstislavově) z Chlumu v kostele Čáslavském, P.A.,VII/1868, str.
310
28. Hroby pánů ze Švamberka (l. 1601 popsané, v Boru, Ronšperce,
Starém Sedle, na Zvíkově a Bechyni), P.A. VII/1868, str. 449 -
450
29. Minulost Mladé Vožice, Praha 1870
30. Příčinky Litomyšlské k dějinám české literatury (Tiskárna e
impresorové, Mart. Kabátník, Adam Bakalář, Mikuláš Vrána
bakalář), P.A. IX/1871, str. 39-44
31. Rychnov nad Kněžnou. Pokus dějepisný, Praha 1871
32. 0 rodišti Arnošta z Pardubic, P.A. IX/1871, str. 231
33. Příspěvky k místopisu církevnímu. Komonín, Slatina u Mýta, fary
na Litomyšlsku, Donička, P.A. IX/1872, str. 895 34.
34. Kameny hrobové a erby Zarubovské (v Radimi. Z DZ/, P.A.
IX/1872, str. 562>
35. Souzení a pokutování pánův a rytířův po bitvě Bělohorské, Hálek,
Čechoslovák 1873
36. Děje města Čáslavě, Praha 1874
37. O monografiích místních, jich spisování a významu, Hálek,
Čechoslovák 1875
38. Založeni kláštera v Písku, Český jih 1875
39. 0 rozdělení Čech na kraje za času panování rodu Lucemburského,
ČČM 1876
40. Příběnice, Český jih 1876
41. Jak se měřily a ustálily meze Čech a Dolních Rakous, in:
Program Táborského gymnasia 1877, nezměněný otisk in:
Hrdlička, Staré i nové letopisy Táborské, 1920
42. Meze knížectví Frydlantského, ČČM 1877, str. 41
43. Želeč před 300 lety, Český jih 1877
44. O rodu, erbu a vladyckém živobytí pana Tůmy ze Štítného, ČČM
1878, str. 401 a 499
45. Kostel sv. Kateřiny na Bukové hoře (u Něm. Brodu), Method
IV/1878, 106
46. Starý místopis městečka Mezimostí, Český jih 1878
47. Paběrky ze starých pamětí obce Mezimostské, Český jih 1878
48. Dodatky k životopisu kněze J.K. Rojka, Method V/1879, 106
49. O Kostelcích v Čechách, Method V/1879, č. 49
50. Paběrky ze starých knih trhových v Mezimostí, Český jih 1879
51. K1. Ptolemaia Zprávy o Čechách a zemích sousedních, Výroční
zpráva gymnázia Táborského 1880, separát
52. Kraj Chýnovský v dávných dobách Český jih 1881, též Program
Táborského gymnázia 1885
53. O tvrzích, zvláště v okolí Kutnohorském, Časopis Horník 1881, č.
1 ad.
54. Hrady, zámky a tvrze království Českého, I Chrudimsko, 1882,
55. II Hradecko, 1883
56. III Budějovicko, 1884
57. IV Vysočina Táborská, 1885
58. V Podkrkonoší, 1887
59. VI Podbrdsko, 1889
60. VII Písecko, 1890
61. VIII Rakovnicko a Slánsko, 1891
62. IX Domažlicko a Klatovsko, 1893
63. X Boleslavsko, 1895
64. XI Prácheňsko, 1897
65. XII Čáslavsko, 1900
66. XIII Plzeňsko a Loketsko, 1905
67. XIV Litoměřicko s Žatecko, 1923
68. XV Kouřimsko, Vltavsko a Boleslavsko, 1926
69. Jeden den na Potštejně před 350 lety, Světozor 1882
70. Stolní řád Třeboňský, Český jih 1882
71. 0 poloze hradův v letopisech Franckých Wogastisburg a Canburg
jmenovaných, P.A. XII/1883.
72. Anleitung zur Beschreibung von Siegeln, MNEC VI/1883, str. 217
73. Die Besitzer von Quitkau oder Kwitkow, MNEC VI/1883, str. 218
74. Držitelé Tučap, Český jih 1883
75. Příběhy statku Vodického, Český jih 1883
76. Anežka z Rožmberka, Sborník historický na oslavu desetiletého
trvání Klubu historického v Praze, 1883
77. O některých místních názvech v Čechách, P.A. XIII/1884
78. Průvodce po Karlštejně, Praha 1884
79. O prvotním sídle a erbu rodu Lobkovického, Věstník Král. čes.
spol. nauk 1886, str. 12
80. Páně Jindřichovo z Rýzemberka Pojednání o rodě pánův
Švihovských, Věstník král. spol. nauk 1886, str. 7, separát
81. Verschollene namen (Zaniklá jména v severních Čechách, totiž
Krucemburk, Hřídelík, Dolapy, Třenov, dvory a mlýny), MNEC
IX/1886, str. 105 - 109
82. Kostel a fara sv. Mikuláše v Boru (u Čáslavě), Method XII/1886,
č. 3
83. Die altböhmischen Bestände des Oelser Archivs, Věstník Král.
spol. nauk 1887, str. 54 - 71, separát
84. Nejstarší list českým jazykem psaný (1370, 27. Dec. Pešla
Neumburgera), ČČM 1887, str. 57 - 58
85. Über die alte Burgstätte zwischen des Ruinen Riesenberg u.
Herrenstein (o tzv. Starém Rýzmberku), Mitth. der Cehtr. Com.
XIV
86. O padělaném listu Šimona z Peklova, ČČM 1890
87. Einige Gedanken über den Ursprung des böhm. Adels, Věstník
Král: spol. nauk 1890
88. O starodávném rozděleni Moravy na kraje, ČČM XV/1891, str.
18, 118, 196, 298
89. Paměti kláštera v Louňovicích, Program Táborského gymn. 1891
90. Páni z Klimberka, ČČM 1891, str. 255 - 260
91. O ustálení hranic mezi Čechy a Lužicí, ČČM 1892
92. Paměti obce Kozlovské, 1892
93. Rozletité kapitoly ze starého místopisu a dějin rodův (na
Moravě), ČMM :
a. 1892, str. 219, páni z Cimburka, z Hustopeče, Znorova,
Veselé a Malenovic
b. 1892, str. 287, vladykové z Říše, Hrádku, Staříče,
Holoubka, ze Studené
c. 1893, str. 14, páni z Dablína, vladykové ze Štítného,
Horečtí z Horek, hrad Gansperk
d. 1893, str. 91, páni z Bílkova, Podskalští z Prusinovic, z
Linavy
e. 1893, str. 194, páni z Černé Hory, Doubravice a
Vildenberka
f. 1893, str. 287, páni z Holšteina, Veteřova, Drahotouše,
Popovic, Vartnova a Sovince
g. 1894, str. 9, páni z Bozkovic
h. 1894, str. 117, páni z Sádku
i. 1895, str. 19, páni z Plavče, Rájec atd.
j. 1895, str. 124, páni z Třeště, z Hrádku a z Martinic
k. 1896, str. 23, páni z Žerotína
l. 1896, str. 112, páni z Konice, Kokorští z Kokor
94. O hubení lidu a vypálení vesnic v 15. st., Věst. Král. spol. nauk
1893, str.     13, separát
95. Sbírka pověstí historických lidu Českého v Čechách, Na Moravě
a ve  Slezsku, Praha 1894
96. Průvodce po památných místech okolí Táborského. I. Příběnice,
II.  Choustník a Kozí, III. Klokoty, 1896
97. Bible - rodinná kniha. Rodopisné poznámky pánův z Potšteina z
let 1491 - 1553, Potštýn, památník okrašlovacího spolku, l897
98. Sbírka listovních pamětí města Tábora, Program Táborského
gymnázia    1897
99. Děje Třebenic, Tábor 1897
100. Ondřej z Dubé a na Zlenicích. Nejvyšší sudí království Českého,
zemřel 1412, Program Táborského gymnázia 1898, separát
101.Sedm studentských psaníček z 17. století (Listy Humprechta
Jana     Černína svým rodičům), Program Táborského gymnázia
1898
102. Dva nekrology prof. Martina Koláře, Zpráva musejní v Táboře
1898 a ČSPSČ 1898
103.Klášter sv. Maří na Svatém poli, Program Táborského gymn.
1899
104. Českomoravská heraldika. I. Část všeobecná 1902 (rukopis M.
Koláře, doplněný a upravený Augustem Sedláčkem), II. Část
zvláštní l.oddělení Erby rodin starousedlých. 2. oddělení Erby
rodin od 16. století přistěhovalých a nobilitovaných (celé od
Augusta Sedláčka)
105. Paměti kláštera v Podlažicích, Method XXIX/1903, č. 7
106. Paměti kláštera Sezemského, Method 1903, č. 105
107. Staré svědectví o pospolitosti Českomoravské a paměti o
Říčanských na Moravě, ČMM 1905, str. 142 - 150
108. Jan Žižka z Trocnova, Písek 1906
109. 0 rodišti Jiřího z Poděbrad, ČMM 1906, str. 54 - 61
110. Rozvržení místních pojmenování na Moravě, ČMM XXX/1906,
str. 1 - 15, 144 - 145 (podobný článek pro Čechy vyšel v č. 1 pod
slovem Jména
111. Příspěvky k nejstarší moravské topografii (seznam vesnic
a statkův Olomouckého biskupství), ČMM XXX/1906, str. 169,
ČČM XII, str. 203
112. Paměti Kvěchovského mlýna pod Zahrádkou (u Tábora),
Tábor 1906
113. O mateři Jíříka z Kunštátu a z Poděbrad (totiž Anně z
Vartenberka) ČMM XXX/1906 str. 61 - 63
114. Úvahy o Zrcadle Paprockého, ČMM 1907, str. 18 - 30, 204 219
115. O rodině Rýskův, ČMM XXXII/1908, str. 180 - 182
116. Proxinův památník, ČČM XIII/1908, č. 12
117. Paměti Jiříka Tesáka Mošovského a jeho syna, ČČM 1909, str.
57
118. Páni na Kondraci pod Blaníkem ve století 14. - 16., Hlasy od
Blaníka 1909
119. Dějiny královského a krajského města Písku, sv. 1 - 3, 1911 -
1913
120. Prvotní nadání Třebického kláštera, ČMM XXXV/1911, str. 200
- 207
121. Velehrady Děvín a Nitra. Úvaha o spise Josefa Zavadila, ČČM
XIX, 1913, str. 362
122. By1-li Hus na Kozím u Tábora. Odpověď p. faráři Leflerovi.
Jihočeský kraj 1913, separát, ČČM XIX/1913, str. 234
123. Doklady k otázce o Žižkově stáří, ČČM XIX/1913, str. 446 -
480, separát
124. Nekrolog profesora Karla Ningra, Národní listy 1913
125. Nekrolog profesora Jos. Kopeckého, Otavan 1913
126. Referát o Červinkově díle "Děvín, velehrad říše
Velkomoravské , ČČM XX/1914, str. 202
127. Ein Beitrag zur Geschichte der Herzoge von Troppau -
Münsterberg, ZVfGS 1914,separát
128. Zbytky register králův Římských a Českých z let 1361 až 1480,
Hist. arch. České Akademie, Třída 1., č. 39
129. Svobody Protivy z Kasejovic (1348? 1358?) na vysazení dědin
        u Kasejovic, ČČM XVII 1914, str. 167
130. Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a Moravanův,
Věst. Král. spol. nauk 1914 III, dodatky tamtéž 1923, separát
131. Dějiny hradu Krakovce, ČSPSČ 1914, separát
132. Malovci z Pacova, Český jih 1914
133. Pečetidla Jana ze Šelmberka, P.A. XXVII/1915
134. Sibyllino proroctví a jiná tomu podobná, Písek 1915
135. Heraldické příspěvky k Českému slovníku, Listy filologické
1916, XXXXIII, str. 17
136. Archiv Písecký. Zpráva o něm. ČČM 1916
137. Úvahy o osobách v stížných listech r. 1415 psaných, ČČM
XXIII, 1917, str. 85 - 109, 310 - 352
138. Oznámení o spise: Ed. hrabě Petteneg, Das angebliche Bild der
seligen Hemma v Časopise Carinthia, ČČM 1917
139. O centnéři staročeském, Zpráva musea v Německém Brodě
1917
140. Bedeutung dea von B. Paprocky verlassten Speculum für die
Geschichte von Oesterr. Schlesien, Zeitschrift für Geschichte und
Kulturgeschichte Oest. Schlesiens 1917, separát
141. Sedlská pojištění (proti ohni) z minulého století, Agrární archiv
V/1918, str. 501
142. Osek, Osek, ČČM XXIV/1918
Dodatek o újezdě Sebranickém ČČM XXIV/1918, str. 197
143. O míře Růžového paloučku (u Litomyšle) a Přemyslova políčku
(u Stadic), Agrární archiv VI/1919
144. K topografii Zlatokorunského klášterství, ČČH 1919
145. Hlas z Němec, že naši Němci jsou kolonisté, Setba 1920, č.26
146. O počátcích Husince, ČČM 1920, separát
147. Erb města Tábora, Český jih 1920
148. Počátky Tábora a Žižkovo přibytí na Táboře, v Hrdličkových
Starých i nových letopisech Táborských, 1920
149. O starém rozdělení Čech na kraje, Rozpravy České akademie
1921
150. Referát a ocenění spisu Ant. Podlahy Liber ordinationum cleri
1395 - 1416, ČČM 1921
151. Červená Karkulka. Překlad německého článku prefekta Schöna
v archivu Píseckém (Rotkäppchen), Otavan 1921, č. 3 .
152. O místech, jež by se mohla neb měla se znárodněním vrátiti v
lůno národa, Setba 27. března a 2. dubna 1921
153. Něco o Husových průvodcích do Kostnice, ČSPSČ 1922
154. Ještě jednou o pečetích při stížném listu, ČSPSČ 1922, str. 3 - 18
155. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách, Česká
akademie 1922
156. Ukázky starého hospodaření z archivu města Písku, Časopis pro
dějiny venkova 1922
157. Z osady Záhorské, Záhoří u Písku 1922
158. Osudy vsi Želenek, Památník tělocvičné jednoty v Želenkách u
Duchcova 1922
159. Československému vojsku. Proslovení k našim vojínům 1923,
Československé armáděpozdravy a vzkazy, str. 103 a 104
160. Psané skály (nápisy u Políčan v Sedlčanské krajině). Překlad z
Malochových německých poznámek ve IV. díle F.A. Hebera.
Krajkalicha I/1923, str. 58
161. Něco o Hradišti u Písku, Otavan 1923, str. 149
162. Dějiny kraje Prácheňského, Písek 1926
163. Nové  příspěvky  k  topografii  a  genealogii  Moravy.  Popis 
formuláře nacházejícího se při knize Tovačovské a pokus obnoviti
listy tam se nacházející, ČSPSČ 1924, separát
164. Paměti z mého života, Praha 1924
165. Příčinky k životopisu Jana Husa, ČČM 1924
166. Úryvky o pojmenování silnic a cest, ČSPSČ 1924, separát
Do bibliografie samozřejmě nebyly zařazeny Sedláčkovy rukopisy, které nebyly vydány
a dnes se nacházejí většinou v jeho pozůstalosti. Podobně nebyly zařazeny články pro
Ottův a Český slovník naučný (značka Sčk).

Pozůstalost Augusta Sedláčka

Sedláčkovu pozůstalost je od roku 1926 uložena v Historickém ústavu ČSAV.
Pozůstalost můžeme rozdělit na tři části:
I.část - knižní
- obsahuje asi 1300 svazků. Mnohé z těchto knih mají Sedláčkovou rukou vpisované
poznámky. Dnes jsou uloženy v knihovně ústavu.
II.část - spisová
- obsahuje 171 Sedláčkových rukopisů a jeho osobních dokumentů
III.část - poznámková
- obsahuje asi 35 000 lístků, na kterých jsou rozepsána excerpta z archivů. Lístky jsou
uloženy ve speciálních skříních, které si dal Sedláček zhotovit k tomuto účelu. Dělí se
na oddělení topografické a genealogické. Topografické oddělení obsahuje zprávy téměř
o všech obcích v Čechách a na Moravě, lístky jsou řazeny podle jmen obcí a dále
chronologicky. Genealogické oddělení je uspořádáno podle rodů, rozrodů a dále podle
jednotlivých členů. Zprávy o jednotlivcích jsou řazeny opět chronologicky.
V tomto oddělení jsou též popisy erbů.
I.část - knižní
II.část - spisová
1. Regesta Václava IV. (3535 inv.čísel) a královny Žofie (75 inv.č.)
2. Rejstříky k regestům Václava IV. A královny Žofie
3. Regesta markrabí moravských Jošta (706 inv.č.) a Prokopa (159
inv.č. s přivázaným rejstříkem)
4. Církevní topografie Čech I. Arcijáhenství Pražské a Boleslavské
5. Církevní topografie Čech II. Arcijáhenství Hradecké a
Litoměřické
6. Církevní topografie Čech III. Arcijáhenství Kouřimské a
Bechyňské
7. Církevní topografie Čech IV. Arcijáhenství Bechyňské
(dokončení), Plzeňské, Horšovotýnské, Žatecké a Bílinské
8. Česká sfragistika (nauka o pečetích a pečetění v Čechách, na
Moravě a v Opavsku)
9. Seznam a obrazy pečetí a starých erbův hlavně z listin
a. Obrazy pečetí panovníkův a biskupův
10. Obrazy pečetí šlechticův I.
11. Obrazy pečetí šlechticův II.
12. Genealogie I. : Benešovici z Benešova, z Dubé, z Kravař, z
Kunštátu, z Poděbrad, ze Štemberka Vřesovici z Vřesovic
13. Genealogie II. : Markvartici, Zvířečtí, z Vartenberka
14. Genealogie III. :
a. Berkové a Škopkové z Dubé, z Adršpachu z Náchoda z
Lichtenburka z Přibyslavě a z Ronova, Křinečtí z Ronova,
z Klinštějna
15. Genealogie IV. : Vítkovci, Hrabišici, Drslavici, z Potštejna a Litic
16. Genealogie V. : Vlastislavci
17. Genealogie VI. : Olbramovici, Buzici, Kounici
18. Genealogie VII. : z Velhartic, z Pardubic, Malovci z Malovic, z
Jenštějna, Kopidlanští z Kopidlna, Slavatové z Chlumu, z
Rýzemberka, Dobrohostové z Ronšperka, Kaplíři ze Sulevic
19. Genealogie VIII. : z Gutštejna, z Frumšteina, Bělé a Vrtby, ze
Švamberka, Loští a Martičtí z Rabšteina, Pluhové z Rabšteina
20. Heraldika I. Morava a Slezsko
21. Heraldika II. Čechy /A-P/
22. Heraldika III. Čechy /P-Ž a rejstříky/
23. Výpisky k dějinám Kolowratů I.
24. Výpisky k dějinám Kolowratů II.
25. Kolowratové III. Dějiny rozrodů
26. Kolowratové IV. Vývody a popisy erbů
27. Vývod pánů a knížat z Lobkovic
28. Vývod Vchynských z Vchynic
29. Rodopis hrabat z Kolowrat (spis Edv.Valeoly)
30. Materiál rodopisný I. /A-L/
31. Materiál rodopisný II. /L-Ž/
32. Českomoravská heraldika II. Část zvláštní, oddělení 1. Erby
rodin starousedlých
33. Českomoravská heraldika II. Část zvláštní, oddělení 2. Erby
rodin 16 století přistěhovalých a nobilitovaných
34. ------------//------------
35. ------------//------------
36. I. Zbytky register králův římských a českých z let 1361 - 1480
37. Rukopisy vydaných článků :
a. Příčinky k životu M.J.Husi
b. Ještě jednou o pečetích při stížném listu
c. Dodatky a opravy k „pýše“ urozenosti
38.
a. Opisy z kopiáře palatina Jiřího z Pontana z Breitenberka /z
rukopisu strahovské knihovny/
b. Vývody
c. Vývody
d. Vývody Zejdliců
39. Seznam úředníků zemských a dvorských království českého
40. Materiál místopisný a rodopisný k Hradům I. / výpisky z
literatury, kresby, popisy, mapky, plánky kresby znaků../
41. Materiál místopisný a rodopisný k Hradům II.
42. Materiál místopisný a rodopisný k Hradům III.
43. Materiál místopisný a rodopisný k Hradům IV
44. Materiál místopisný a rodopisný k Hradům V
45. Materiál místopisný a rodopisný k Hradům VI.
46. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách I. /rukopisný
zlomek vydaného díla/
47. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách II. /rukopisný
zlomek vydaného díla/
48. Archivní prameny k témuž tématu : Míry Hebrejské, Míry
Římské
49. Přepočítávání vídeňské míry na pražskou. Plinius Varia
50. Regesta k dějinám města Vodňan I. /do roku 1600/
51. Regesta k dějinám města Vodňan II. /od roku 1600/
52. Paměti Mikšovičovy města Loun /Chronica civitatis Launensis in
Bohema/
53. Paměti k dějinám národních poměrů v Čechách /Excerpta z
pramenů od 14. do 18. století o národnostních poměrech -
přivázáno 30 mapek s vyznačením národnostní hranice ve 14. - 16.
století
54. Osobní jména staročeská
55. Seznam listin Korunního archívu I.
56. Seznam listin Korunního archívu II.
57. Pertinentiace. Seznam a obsah listů o starém příslušenství koruny
České
58. Opisy rukopisu 62 C 16 zemského archivu v Praze a rukopisu A
27 Codex Nosticianus
59. Opisy rukopisů č. 23, 29, 29c, 48, 87,107, 187 z archivu min. vnitra
v Praze
60. Výpisy z archivů ve Vídni
61. Vyobrazení erbů české šlechty /na kartičkách/
62. Opis rukopisu VI Fb 5 z lobkovické knihovny v Roudnici
63. Rejstřík k excerptům archivním I. Duchovenstvo
64. Rejstřík k excerptům archivním II. Věcný /v tomto svazku též
výpisky z archivu na Orlíku/
65. Rejstřík k excerptům archivním III. Místní a chronologický
66. Rejstřík k excerptům archivním IV. Osobní I.
67. Rejstřík k excerptům archivním IV. Osobní II.
68. Rejstřík k excerptům archivním IV. Osobní III.
69. Poznámky o excerptech z desk zemských a dvorských
70. Výtahy z desk zemských /DZ č. 1-361/
71. Výtahy z desk zemských /DZ č. 362-910/
72. Výtahy z desk zemských /DZ č. 911- 1260/
73. Výtahy z desk zemských a dvorských
74. Výtahy z archivu min. vnitra v Praze I.
75. Výtahy z archivu min. vnitra v Praze II.
76. Výtahy z archivu min. vnitra v Praze III.
77. Excerpta z archivu pražské kapituly /Acta consistorii/ a
Univerzitní knihovny v Praze
78. Excerpta z archivu pražské kapituly /Acta consistorii/
79. Excerpta z archivu pražské kapituly /Acta consistorii/ a listiny,
akta Joh. De Kralowisz, akta Zitavensia, rukopisy S XXV. 1 - 439
80. Excerpta z archivu pražské kapituly /Acta consistorii/, rukopisy S
XXV. č. 500 - 615
81. Excerpta z archivu pražské kapituly /Acta consistorii/, Libri
erectionum č. 256 - 461
82. Excerpta z archivu pražské kapituly /Acta consistorii/, Libri
erectionum č. 130 - 255
83. Excerpta z archivu pražské kapituly /Acta consistorii/, Libri
confirmationum, acta consistorii
84. Univerzitní knihovna v Praze, rukopis VI A Codex przemyslaeus s
rejstříky
85. Univerzitní knihovna v Praze, rukopis VI A Codex przemyslaeus s
rejstříky, nekrologia, Státní archiv Vídeň /listiny/
86. Univerzitní knihovna v Praze, rukopis VI A Codex przemyslaeus s
rejstříky, archiv křížovnický, muzejní,městský, archiv kapituly
pražské, desky dvorské
87. Archiv kláštera Maltézského v Praze /listiny/
88. Archiv muzejní v Praze /listiny/
89. Praha: archiv muzejní, městský, kláštera Maltézského, kláštera u
sv. Tomáše, min. vnitra, univerzitní knihovna, archiv Břevnovský,
Třeboňský archiv schwarzenberský
90. Vaticana
91. Vaticana, Praha : archiv městský, muzejní, kapituly vyšehradské
92. Praha archiv kláštera u sv. Tomáše, korunní, muzejní, min. vnitra,
univerzitní knihovna,Městský archiv v Rábí, Klatovech a Dubé
93. Praha: archiv kapituly vyšehradské, muzejní, min. vnitra,
zámecký archiv Chotoviny, archiv cisterciáckého kláštera Osek
94. Opis tituláře M. Brikcího z Licka
95. Praha: archiv muzejní, zemský, univerzitní knihovna, klášter
křížovnický, Plzeň-archiv městského muzea, Prachatice-
fúrstenberský městský archiv
96. Strahovská a univerzitní knihovna, archiv v Bavorově, Táboře,
Brandýse n. Labem, Smečně, Jistebnici, Kadani, Krumlově a
Vídni
97. Praha: archiv min. vnitra, muzejní, univerzitní knihovna, archiv
kláštera na Strahově, u sv. Jiljí, Maltézského kláštera, městský
archiv v Hořovicích, Radnicích a Lounech, státní archiv v
Drážďanech
98. Praha: univerzitní knihovna, archiv muzejní, archivy v Mladé
Boleslavy, Českém Dubu,Turnově, Jablonném, Dobrovicích a
Lysé nad Labem
99. Plzeň: městský archiv a archiv městského muzea, gymnazijní
knihovna ve Stříbře, archivy v Touškově a Manětíně
100. Plzeň: archiv městského muzea
101. Roudnice: lobkovická knihovna /rukopisy manské knihy/
102. Teplá - klášterní archiv. Různé rodopisy /Leskovci z Leskova,
Dobřenští z Dobřenic…/Rozmlouvání starého čecha s kněžími.
Regesta prvních Vítkovců
103. Praha:  arcibiskupský  archiv,  univerzitní  knihovna,  archivy  v 
Březnici, Chebu, Horažďovicích, Chudenicích, Kasejovicích,
Lokti, Lounech, Kozlově, Písku, Plánici, Plasech, Strakonicích,,
Stříbře, Zbraslavicích, Žatci. Státní archiv v Berlíně<
104. Praha: univerzitní knihovna, archiv min. vnitra, archivy v
Bezdružicích, Bílině, Boru, Novém Bydžově, Domažlicích, Dubé,
Chlumci nad Cidlinou, Jičíně, Novém Kníně, Kutné Hoře, České
Lípě, Lounech, Mělníce, Načeradci, Voticích, Pelhřimově,
Příbrami, Přimdě, Rajhradě /klášterní archiv/, Rokycanech,
Soběslavi, Stráži, Švihově, Tachově, Všerubech a Vlašimi
105. Praha: archiv min. vnitra, muzejní, maltézského kláštera,
křížovnického kláštera, městský a zemský archiv, univerzitní
knihovna, Klášter v břevnově, knihovna Garadorfská v Budyšíně,
archivy v Hlinsku, Humpolci, Chotěboři, Chrastí, Karlštejně,
Křivoklátě, Pardubicích, Polné, Přibyslavi, Litoměřicích /kapitulní
archiv/, Světlé, Třebenicích, Rakovníce. Státní archiv v
Drážďanech, Donebaurova sbírka listin, Balbínova Miscelanea,
Vita Arnesti.
106. Praha: městský archiv, klášter v Břevnově, archivy Bochově,
Březnici, Čelákovicích, Klatovech, Kolinci, Kostelci nad Labem,
Kašperských horách, Nepomuku, Plánicích, Přibyslavi, Strážově,
Sušicích, Valči, Velharticích, Zákupech, zelené hoře a Želivy
/Klášterní/.
107. Praha: archiv pražské kapituly, kláštera maltézského, městský
archiv, muzejní archiv, univerzitní knihovna, archiv min. vnitra,
korunní archiv, kláštera sv., Jiljí. Archivy v Bavorově,
Havlíčkově Brodě, Českých Budějovicích, Novém Bydžově,
Domažlicích, Hluboké, Jindřichově Hradci, Hradci králové,
Chotovinách, Jičíně, Olešnici, Pelhřimově, Plzni, Rakovníce,
Roudnici /lobkovická knihovna/, Soběslavi, Třeboni, Votici a
Wilheringu. Státní archivy v Drážďanech a Vídni.
108. Praha: archiv pražské kapituly, muzejní, min. vnitra, zemský
archiv v Brně, archivy v Domažlicích, Kopidlně, Ledči nad
Sázavou, Mnichově Hradišti, Turnově, Vrchlabí
109. Praha: korunní archiv, min vnitra, městský archiv, muzejní,
archivy v Bělé, Nových Benátkách, Českém Krumlově,
Libějovicích, Lovosicích, Lounech, Netolicích, Rožmitále,
Trhových Svinech, Světlé, Sobotce a státní archiv v Drážďanech
110. Praha: archiv křížovnického kláštera, kláštera u sv. Jiljí,
městský archiv, univerzitní knihovna, archivy v Havlíčkově brodě,
Lipnici, trhových Svinech
111. Vaticana Praha: archiv kláštera u sv. Tomáše, muzejní, městský,
zemský, min.vnitra, archivy v Hostačově, Chebu, Chomutově,
Golčově- Jeníkově, Kadani, Lnářích, Lokti, Postoloprtech,
Schonfeldu, Slavkově, Žluticích, arciknížecí archiv
Lichtenštejnský v Schleiz
112. Praha: univerzitní knihovna, archivy Bohmermuhlen, Kájově,
Českém Brodě, Kostelci nad černými lesy, Zlaté Koruně /farní/,
Českém Krumlově/ farní a proboštský/, Lounech, Zátoni,
Harrachovský archiv ve Vídni
113. Praha: arcibiskupský archiv/ Visitacio archi dioecesis prag z
roku 1379-1383/ zámecký a městský archiv v Nových hradech,
Schwarzenberský archiv v Třeboni,
114. Schwarzenberský archiv v Třeboni
115. Schwarzenberský a městský archiv v Třeboni
116. Schwarzenberský archiv v Třeboni
117. Schwarzenberský archiv v Třeboni a Netolicích
118. Schwarzenberský archiv v Třeboni a na Hluboké
119. Schwarzenberský archiv v Třeboni, Lovosicích a Českém
Krumlově
120. Orlík, Schwarzenberský archiv
121. Jindřichův Hradec městský a černínský archiv
122. Jindřichův Hradec městský a černínský archiv
123. Praha: archiv arcibiskupský, muzejní min vnitra, archivy ve
Vyšším Brodě a Drkolné /oba klášterní/, Prachaticích, a Vimperce
124. Praha: archiv kapituly vyšehradské, zemský archiv v Brně,
archivy v Budyni nad Ohří, Jihlavě, Kostelci nad Orlicí, Litomyšli
a Morašicích
125. Praha: archiv muzejní, maltézského kláštera, min.vnitra, archivy
v Hostouni, Horšovském týně, Hradisku u Znojma, / archiv
kláštera sv. Hipolyta/ Kaplicích, Českém Krumlově, Ronšperku,
Ústí nad Labem, Znojmě a Žitenicích archiv v Brně /muzejní,
Protivíně, Rokycanech a Teplé /Klášterní/
126. Brno: archiv kláštera u sv. Tomáše a zemský archiv, kapitulní
archiv v Olomouci, klášterní archiv v Rajhradě, a zemský archiv v
Opavě,
127. Zemský archiv v Brně, arcibiskupský v Kroměříži, archiv
kláštera v Jirouši a Olomouci /městská knihovna/
128. Arcibiskupský archiv v Kroměříži a archiv v Mikulově
129. Státní archiv ve Vídni
130. Vídeň - státní archiv, dvorská knihovna, knihovna piaristů, farní
archiv v Křemži a Vitorazi a klášterní archiv ve Světlé
131. Státní archiv ve Vídni
132. Státní archiv ve Vídni
133. Vídeň: státní a Harrachovský archiv, státní archiv v
Drážďanech. Archivy v Cáhlově, Vyšším Brodě /klášterní/,
Českém Krumlově /městský a zámecký/, Rychnově nad Kněžnou
/zámecký/, Výpisky z Durdíkova spisu Iter Romanum
134. Státní archiv v Mnichově
135. Státní archiv v Mnichově, státní archiv ve Vídni
136. Archiv v Královci /dnes Kaliningrad, SSSR/
137. Státní archiv v Drážďanech
138. Státní archiv a knihovna v Drážďanech, městský a děkanský
archiv v Budyšíně, státní archiv ve Vídni. Archivy v Chřibské a
České Kamenici
139. Praha: archiv maltézského kláštera, farní a městský archiv v
Kladsku, státní, městský a kapitulní archiv ve Vratislavi
140. Regesta k dějinám lichtenštejnského rodu
141. Genealogická excerpta z různých pramenů
142. Topographica I. /nejstarší topografie Čech až do roku 1240/
d. Ptolemaios a jiní klasičtí historikové
e. Franské letopisy, legendy a kroniky
f. Zprávy Arabů
g. hranice biskupství pražského
h. k opevnění hradů
i. hrady a týny
j. stráže
k. hory a lesy
l. hranice a meze zemské
m. kraje a újezdy
n. brány zemské a cesty
143. Topographica II. - výpisy z Heberovy pozůstalosti v archivu
rychnovském, Malochovy poznámky, plánky a nákresy hradů a
hradišť
144. František Sedláček: Porovnání starých domovních čísel v Praze
s novými
145. Popis Bechyňského Kraje / opis sumáře panství a statků z let
1654 - 1698, seznam osedlých roku 1701, zprávy o vojenských
serviciích, přehled vzdálenosti obcí v kraji v mílích/
146. Poznámky o krajích /výpisky z desk zemských a dvorských, z
jiných pramenů o krajové příslušnosti obcí/. Svazek obsahuje též
„řeč“ , kterou jsem hodlal držeti 23.září 1863 o významu
archeologických a historických památek u příležitosti výstavy
Včely Čáslavské
147. Cesty po Čechách od roku 1859 do roku 1863. Poznámky o
archivním výzkumu
148. Dějepisný světozor národův a zemí slovanských
149. Nákresy hradů a zámků od Karla Brantla, s několika
topograficko-historickými poznámkami Brantlovými /pochází
zřejmě pozůstalosti Hebera v Rychnovském archivu/
150. Výpisky z knihovny v Mnichově
151. Excerpta z archivů s daty, kdy Sedláček v archivu pracoval /
obsah je též ve svazcích 73, 79, 80, 85, 96-99, 101, 111- 118, 121,
135, 137 /
152. Nejstarší paměti o Žižkovi /Sedláčkův rukopis/. Přivázány dvě
tištěné knihy Moravy a Slezska
153. Speciální mapy Čech, Moravy a Slezska /Sedláčkovy kresby/
154. Životopisná data Augusta Sedláčka
155. Svazek map I.
156. Svazek map II. /celkem 41 map/
157. Svazek map III.
158. Rodopisné paměti rodu Sedláčkova /Paměti Františka Sedláčka,
paměti Rozalie Šemberové, narození F.Sedláčka a jeho první léta,
paměti F. Sedláčka a jeho mládí, paměti R. Šemberové, listy
F.Sedláčkovi do roku 1832 poslané, paměti F.Sedláčka jako
právníka v Neustupově, listy F.Šembery Františce Sedláčkové a
F.Sedláčkovi, paměti o známosti F.Sedláčka s F.Šemberovou
(Sedláčkovou), jejich sňatek, dopisy Filipa hr. Z Kolowrat F.
Sedláčkovi, narození synů F.Sedláčka, listy F.Sedláčkové jejímu
manželovi, rozličné počty od roku 1832, paměti F.Sedláčka v
Počátkách, žádosti F.Sedláčka o přeložení nebo povýšení,
F.Sedláček v Čáslavi
159. Paměti rodu Sedláčkova /podobné záležitosti jako u č. 157/
160. Osobní a jiné doklady Augusta Sedláčka /osobní a úřední
doklady, studia, gymnazijní profesura, finanční záležitosti,
vyznamenání a pocty. A.Sedláček konzervátor, bádání v archivech
a pořádání archivů, člen historického poradního sboru, místopisné
bádání, převod jeho sbírek do Historického ústavu/
161. Vydávání děl Sedláčka, vědecké dotazy, pozvání a dary, doklady
o měření lokte, topografie Litomyšle, index městského
gruntovního úřadu v Praze
162. Dopisy od různých osob A. Sedláčkovi /abecední a chronologický
pořádek/
163. Klasifikační poznámky A. Sedláčka jako profesora I.
164. Klasifikační poznámky A. Sedláčka jako profesora II.
165. Náčrty a kresby pečetí, náčrty map k českým dějinám,
reprodukce náhrobků, materiály o 182 hradištích v Čechách a na
Moravě, řád Františka Josefa udělený A. Sedláčkovi<
166. Atlas hradů a tvrzí v Čechách kreslený Sedláčkem
167. Soubor speciálních map Království Českého, kreslený
Sedláčkem
168. Dopisy A. Sedláčka různým osobám / z darů Historickému
Ústavu/
169. Rukopis Kvěchovského mlýna pod Zahrádkou
170. Seznam měst v království Českém
171. Fr. Palacký: Popis království Českého /vlastnoruční poznámky s
doplňky A. Sedláčka/
172. Regesta decimarum papaliuk vydaná Wl. Tomkem s 41
mapkami kreslenými A. Sedláčkem /obsahují rozdělení Čech na
děkanáty a farnosti/

III.část
- poznámková dále není co popisovat
Použité zkratky:
·  ČČH - Český časopis historický
·  ČMM - Časopis Matice moravské
·  ČSPSČ - Časopis společnosti přátel starožitností českých
·  MNEC - Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions Club
·  P.A. - Památky archaeologické
·  Věst. - Král. spol. nauk . Věstník Královské (české) společnosti nauk·
LITERATURA:

·  Bernau, Friedrich: Sedláčkovy „Hrady, zámky a tvrze české“·ČČH I/1895, str. 307n.
·  Musil, František: Život a dílo Augusta Sedláčka. Nepublikovaná ročníková Práce za
stud rok 1957-8 na VŠP v Olomouci pod vedením doc. dr. L. Hosáka
·  Sedláček, August: Paměti z mého života. Praha 1924
·  Slavík, František: August Sedláček. Na paměť šedesátých narozenin jeho. ČSPSČ
XI/1903, str. 1 - 6
·  Šebánek, Jindřich: August Sedláček /nekrolog/ ČSPSČ XXXIV/1926, str. 17
·  Vavrušková, Anna: Sedláčkova pozůstalost a její význam pro bádání rodopisné.
Časopis rodopisné společnosti 1929, str. 17n.
Tato bibliografie díla A.Sedláčka byla převzata z "Ročenky Klubu 1984".
ZPĚT NA AGUSTA SEDLÁČKA
Při provádění soupisu prací Augusta Sedláčka bylo zřejmě nejtěžší najít vhodný způsob, jakým všechny práce uspořádat, Nakonec bylo rozhodnuto pro uspořádání podle roku vydání mimo Hradů, které jsou pro přehlednost zachyceny všechny za sebou za prvním dílem, který byl vydán roku 1882. Jiné uspořádání - podle oblasti, o kterých díla pojednávají - bylo zvoleno např. v Sedláčkově vlastním životopise, ale od.tohoto systému bylo pro jeho nepřesnost upuštěno (mnoho děl by bylo možno`zařadit do více oblastí atd.).
BIBLOGRAFIE AUGUSTA SEDLÁČKA