Být členem jakékoliv organizace nebo sdružení, nejsou jen výhody, které jméno, vlivnost nebo velikost sdružení či organizace poskytuje, ale je to především mnoho práv a povinností každého takového člena. A to je úkol této stránky, Vás s těmito povinnostmi a právy seznámit.


Článek VIII. Členství v Klubu, práva a povinnosti člena

1.Členství vzniká přijetím nového člena členskou schůzí pobočky Klubu nebo pobočného spolku Klubu.

2.Členství zaniká úmrtím člena, písemným vystoupením člena nebo jeho vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze pobočky nebo pobočného spolku Klubu, zejména pokud člen hrubým způsobem neplní členské povinnosti, porušil Stanovy či poškodil zájmy Klubu nebo pokud přestane splňovat podmínky pro přijetí za člena.

3.V případě zániku členství je povinen bývalý člen bez zbytečného odkladu splnit všechny své závazky vůči Klubu nebo jeho pobočnému spolku.

4.Členská práva spočívají zejména v právu:
a)každého člena, který dovršil věku osmnácti let, volit a být volen do orgánů pobočky nebo pobočného spolku, jehož je členem;
b)každého člena účastnit se všech akcí Klubu; u členů mladších osmnácti let je možno vázat právo účastnit se akce přítomností zákonného zástupce nebo s jeho písemným souhlasem
c)užívat v přiměřeném rozsahu veškerých zařízení Klubu a využívat dalších případných členských výhod;
d)na náhradu nutných nákladů spojených s vysláním mimo místo bydliště, a to na základě rozhodnutí statutárního orgánu Klubu nebo pobočného spolku Klubu.

5.Člen je povinen zejména:
a)dodržovat stanovy a případné další vnitřní předpisy, které se týkají činnosti Klubu;
b)chovat se tak, aby nedošlo k poškození zájmů Klubu;
c)splnit neprodleně povinnost uloženou rozhodnutím orgánu Klubu nebo jeho pobočného spolku;
d)platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky a příspěvek na úhradu klubových tiskovin.ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU
ČLENSTVÍ V KLUBU A. SEDLÁČKA